• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

На основу члана 60. став. 3. тачка 9. Статута  и члана 3. Правилника о утврђивању критеријума и услова за пријем и смештај  деце у Предшколску установу "Вукица Митровић" у Лесковцу, директорица Предшколске установе "Вукица Митровић" у Лесковцу дана 01.03.2022. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем деце на целодневни боравак у
ПУ „Вукица Митровић“ у Лесковцу за радну 2022/23. годину

 

Вртић „Наше дете"“

Деца рођена од 01.03.2021.  до 31.10.2021. године........................10 места

 

Вртић „Бамби"“

Деца рођена од 01.03.2018  до 28.02.2019. године.........................15 места

 

Вртић „1001 радост"“

Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.........................16 места

 

Вртић „Лане"“

Деца рођена од 01.03.2021.  до 31.10.2021. године.........................12 места

 

Вртић „Цицибан"“

Деца рођена од 01.03.2021.  до 31.10.2021. године..........................12 места

 

Вртић „Колибри"“

Деца рођена од 01.03.2021.  до 31.10.2021. године..........................12 места

 

Вртић „Цврчак"“

Деца рођена од 01.03.2021  до 31.10.2021. године..........................12 места

 

Вртић „Звончица"“

Деца рођена од 01.03.2019. до 29.02.2020. године.........................20 места

Деца рођена од 01.03.2018. до 28.02.2019. године.............................8 места

 

Вртић „Бубамара" Братмиловце

Деца рођена од 01.03.2019. до 29.02.2020. године.........................10 места

 

Вртић „Снежана"“Грделица

Деца рођена од 01.03.2020.  до 31.10.2021. године.......................... 8 места

 

Вртић „Мајски цветови" Вучје

Деца рођена од 01.03.2020. до 31.10.2021. године.............................6 места

Деца рођена од 01.03.2019 до 29.02.2020. године............................10 места

 

Конкурс за пријем деце траје од 01.03.2022. до 31.03.2022. године.

 

Критеријуми за пријем:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

- деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

- деца самохраних родитеља,

- деца из социјално нестимулативних средина,

- деца са сметњама у психофизичком развоју,

- деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

- деца тешко оболелих родитеља,

- деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

- деца предложена од стране центра за социјални рад,

- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ

Захтев за упис у целодневни боравак родитељи подносе искључиво електронским путем преко портала еУправе.

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесите предшколској установи препорученoм  пошиљком са навођењем ЕГН броја који добијате приликом електронске пријаве на адресу: Предшколска  установа „Вукица Митровић" Лесковац, ул. Масариков трг С12/1 са назнаком „пријава за упис детета.

1. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група: 

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • решење Центра за социјани рад о самосталном вршењу родитељског права (не старији од 6 месеци)
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • лекарска документација којом се доказују сметње у психофизичком развоју

1.4.      За тешко оболелу децу:

 • лекарска документација којом се доказују здравствено стање

1.5.    За тешко оболеле родитеље-друге законске заступнике детета / рођену браћу и сестре који су тешко оболели   или имају сметње у психофизичком развоју:

 • лекарска документација којом се потврђује  здравствено стање или психофизичке сметње

1.6.     За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.7.    За родитеље / друге законске заступнике детета ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом

 • акт надлежног органа о инвалидитету

1.9.      За децу родитеља/ других законских заступника детета жртве породичног насиља:

 • акт надлежног органа о породичном насиљу или органа старатељства да је породица под ризиком

1.10.      За децу чији је родитељ/други законски заступник детета на одслужењу  затворске казне:

 • потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

1.11.   За остале осетљиве категорије:

 • акт надлежног центра за социјални рад

2. Документра којим се доказује радно-правни статус родитеља/других законских заступника детета

2.1       За запослене:

 • није потребан доказ о запослењу јер Е- управа уз пријаву за упис доставља овај податак

2.2.      За уметнике:

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3.      За студенте:

 • потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4.      За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5.      За родитеље /-друге законске заступнике детета   запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

2.6.      За пензионере:

 • решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

2.7.     За предузетнике:

 • решење о упису у АПР или потврда из Фонда ПИО о уписаном стажу (не старије од 30 дана).

2.8.    Остали родитељи/ други законски заступници детета који не припадају ни једној наведеној категорији:

 • документација којом се доказује статус (уверење или потврда Фонда ПИО да се не воде у матичној евиденцији Фонда ПИО и слично).

НАПОМЕНА:

Уколико родитељ/ други законски заступник детета  истовремено подноси захтев за више деце у породици, обавезно подноси одвојене писане захтеве за свако дете у породици, уз достављање комплетне документације за сваки захтев посебно.

Захтеви за упис  за узрасте деце који нису по конкурсу неће се разматрати и биће на листи чекања!!!!!

Услуга је доступна родитељима на порталу еУправа на следећем линку: https://euprava.gov.rs/usluge/5653

Родитељи који нису у могућности да се пријаве преко еУправе, могу користити услуге Услужног центра у Лесковцу, шалтер Е-грађанин.

Корисничко упутство за родитеље:  https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo_za_roditelje_eVrtic.pdf