• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Трчањем до звезда

Актуелности о Установи

 

План рада Предшколске установе „Вукица Митровић“ у Лесковцу  представља основни документ којим се дефинишу друштвена улога, функција и програмске делатности Установе у свим аспектима и облицима њеног деловања у граду Лесковцу. Планом се утврђују приоритетни задаци и обавезе Предшколске установе у области васпитно-образовне делатности, превентивне, хигијенско-здравствене заштите и социјалне функције, обим делатности, организациона и кадровска питања, као и питања одржавања, опремања и даљег развоја Установе у оквиру система образовања и васпитања.

Планирање предшколске делатности по областима и облицима рада, обиму и квалитету, стандарду и степену развоја одвија се и одговара разноврсним и комплексним потребама и интересовању деце предшколског узраста од 1 – 6,5 година, као и нараслим интересима и захтевима савремене породице. При томе, неопходно је увек имати у виду специфичности, социјалне, економске и друге предуслове који карактеришу одређену средину, односно град Лесковац као целину.

Сви планирани аспекти и облици организовања и рада Предшколске установе   садржани су и дефинисани Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, Предшколским програмом , Правилником о стандардима квалитета рада Установе, Правилником о вредновању квалитета рада Установа, подзаконским актима из ове  области и Развојним планом установе као стратешким документом, а представљају полазну основу за планирање програмских задатака и обавеза. Сви они садржани су у три комплементарне, функционално повезане и подједнако значајне функције у оквиру којих се реализују Основе плана обухвата и рада са децом  предшколског узраста од 1 - 6,5  година и то:

-план васпитно-образовог рада за децу од 1- 6,5 година,а посебно за децу на годину дана пред полазак у школу ( припремни предшколски програм),

-план превентивне хигијенско-здравствене едукације и заштите деце,

-област социјалне функције Предшколске установе у оквиру Програма социјалне политике на нивоу града.

Предшколска установа „Вукица Митровић“ је јединствена и једина установа која се у оквиру система образовања и васпитања организовано бави потпуним обухватом деце предшколског узраста у граду Лесковцу. Планирани обим делатности у овој години реализоваће се у једанаест (11) објеката који имају статус вртића (8 у граду, Грделици, Вучју и Братмиловцу) и 42 наменска простора при школама или самостално за полудневни облик рада са децом пред полазак у школу.

Већина објеката по својој опремљености и стандарду испуњавају услове и нормативе за обављање делатности. То се посебно односи на вртиће, обзиром да у њима борави највећи број деце и организују се сви облици активности.

У целини посматрано Предшколска установа остварила је добру материјалну основу за успешно остваривање ове значајне друштвене функције.

Степен уређења и опремљености објеката задовољава потребе за рад, сачињен је програм који ће се у континуитету остваривати током целе године. У целини посматрано, остварени материјални, кадровски и остали потенцијали солидна су полазна основа и претпоставка да Предшколска установа у Лесковцу успешно обавља своју делатност .