• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Циљеви и задаци

    Циљеви и задаци утврђени су Законом о предшколском васпитању и образовању(''Службени гласник РС''18/2010 и 101/2017).

    Васпитно-образовни рад, превентивно-здравствена и социјална заштите деце    предшколског узраста,  представља усмеравање активности и напора ка остваривању следећих циљева и задатака:

 • - побољшање квалитета живота деце и стварање оптималних услова за њихов правилан развој;
 • - оптимална усклађеност развојних потреба деце и потреба породица за њиховим збрињавањем, сa једне стране и услова, могућности, облика рада, послова и услуга које организује Установа, са друге стране;
 • - максимално коришћење кадровских, организационих и материјалних потенцијала Установе за пружање помоћи родитељима и породицама у остваривању њихових васпитних функција:
 • - увођење нових додатних програма рада и услуга намењених деци предшколског узраста , ради развијања склоности за одређене активности, осмишљеног коришћења слободног времена, социјализације, заштите и унапређења здравља, васпитања и образовања, рекреације и друго.
 • - побољшање социјалних услова запослених у Предшколској установи.

Основна функција Предшколске установе ''Вукица Митровић'' Лесковац је збрињавање деце прешколског узраста за време радних обавеза њихових родитеља и пружање помоћи породици у остваривању њене репродуктивне, заштитне, емоционалне, социјалне, васпитне и економске функције, као и задовољење дечијих развојних потреба.

Социјална функција Предшколске установе остварује се:

 • - На нивоу социјалног рада са појединцем
 • - На нивоу социјалног рада у оквиру Предшколске установе и локалне самоуправе
 • - На нивоу социјалног рада са групом

  На овај начин услуге Установа постају доступне свакој породици, чиме се    доприноси социјалној сигурности и стабилности породице.
Превенција социјалних проблема деце у најранијем узрасту остварује се кроз непосредни рад тако што се од првог дана прати породично-социјална ситуација детета и стручно се реагује на појаву проблема у функционисању породице.
Неговање и усвајање хуманитарних вредности остварује се на свим нивоима стручног рада Установе, а најнепосредније на директном раду са децом кроз васпитно-образовни програм и остале активности у оквиру дневног режима, као и кроз сарадњу са родитељима
    Постизање оптималних усклађености између породице и деце за збрињавање и обухват деце одговарајућим облицима рада и пружањем одговарајућих услуга породицама и деци остварује се првенствено кроз планирање рада Установе на највишем нивоу до педагошких јединица и стручних служби. На основу потреба родитеља за збрињавањем деце планира се формирање група, типова боравка и оптимално коришћење капацитета Установе.