• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

   Основни задатак превентивне здравствене заштите је да се деци Установе обезбеде сви услови за правилан психофизички развој. Рад у току године биће усмерен на очување и унапређење здравља деце. План превентивно-здравствене заштите реализоваће се кроз следеће активности:

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И ЗДРАВЉА ДЕЦЕ

- здравствена нега

- продужена тријажа и изолација по потреби

- увид и пријем новопримљене деце (здравствено стање, вакцинални статус,анамнестички подаци)

- антропометријска мерењам (ТТ и ТВ)

- рано откривање поремећаја у расту и развоју и предузимање одговарајућих мера

- рано откривање болести и благовремено спречавање истих

- сузбијање и спровођење противепидемијских мера

- превенција повређивања деце

- лекарски прегледи (систематски, контролни и према потреби) од стране педијатра,  физијатра, стоматолога, логопеда и других специјалиста

- вођење обавезне здравствене документације

- свакодневни здравствено – васпитни рад са децом, родитељима и особљем

ФОРМИРАЊЕ, УСВАЈАЊЕ И НЕГОВАЊЕ НАВИКА КОД ДЕЦЕ  

- одржавање личне хигијене (хигијена лица, руку, косе, уста, зуба, коже, чистоће

одеће и обуће    

- правилна исхрана (квалитет, квантитет, начин исхране)  

- заштита животне средине (хигијена простора и околине)  

- спровођење превентивно корективних вежби

- физичке активности (вежбе обликовања)

СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИХ МЕРА НА ОЧУВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ

Велика пажња биће усмерена на реализацију распореда и садржаја боравка деце у вртићу (јаслицама)

- поштујући ритам дневних активности, режим дневне исхрасне, као и индивидуалне потребе детета

- праћење хигијенско – санитарног стања објеката и предузимање одговарајућих

   превентивних мера  

- одржавање хигијене, осветљености, влажности и тепмературе просторија

- хигијена кухињског блока и приручних кухиња  

- хигијена санитарних чворова

- спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације објеката

- контролисање здравственог стања радника који непосредно раде са децом  

(обављање редовних санитарних прегледа)

  • поштовање прописа о радној одећи и обући
  • спровођење мере заштите од повређивања деце и повећану безбедност деце и запослених
  • поштовати мере против пожарне заштите
  • поштовати мере и процедуре у начину и поступку у случају повређивања деце