• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ


 
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања.

Стручни актив за Развојно планирање у школској 2019/20. години чине:

- Јасмина Анђелковић-Ђорђевић, директорица ПУ

- Биљана Бошковић, психолог

- Марина Аризановић, координатор,

- Марија Антић , васпитач

- Бранкица Станковић, представник јединице локалне самоуправе

- Андријана Момчиловић, педагог – представник Савета родитеља

 

 

Aктив за развојно планирање

циљ

задатак

носиоци

време

Праћење остварености Развојног плана за текућу годину

Анализа и дискусија остварених резултата по областима (ВОР, Подршка породици)

Педагог ипсихолог

децембар

Праћење примене мера за унапређење из извештаја о самовредновању

Предлог конкретних решења за примену мера унапређења (из области ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ)

Координатор ТЗС

Стручна служба

директор

септембар

Извештавање о резултатима остварености Развојног плана

Припрема и реализација Извештаја о остварености РП за протеклу радну годину 2019/20

Извештавање на ВОВ-у

Координатор Актива

јун

Планирање активности за даљу реализацију плана, са акцентом на мање оствареним областима промене или уведеним новинама из Министарства

Редефинисање РП у складу са потребама установе

Координатор

Чланови

Педагошки колегијум

Током године