• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Тима за инклузивно образовање

 

задатак

активност

Дина--мика

Носио-ци

 

Планирање и програмирање

Израда оперативног плана рада и извештаја тима за 2019-2020.

Предлагање мера за унапређивање образовне и социјалне инклузије

IX

 

X

Члани-ви СТИО

 

Чланство

Промена члана тима у објекту „Звончица“

Формирање малих тимова за пружање подршке и израду плана индивидуализације

IX

Током год

 

Члано-ви и тима,васпитач

 

 

 

 

Анализа стања

Мапирање деце из друштвено осетљивих група узраста од 12 месеци до 6,5 ( 7,5) година

Ажурирање базе података о деци са потребом за подршком

Анализа и приказ података истраживања на нивоу установе и објеката органима одговорним за ову децу

Ажурирање и анализа података о деци повратницима, корисника спољних пружиоца услуга, личног пратиоца

Процена рада СТИО и става према инкузивном приступу

IX-X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

VI

Члано-ви тима

 

Координатор,

ТС

 

Члано-ви тима

 

Обезбеђеност посебних услова за ИО деце

Уређење прилаза, дворишта и тераса потребама деце из осетљивих група

Прилагођавање времена боравка у вртић, метода и облика рада, режима исхране

Опремљеност радних соба дидактиком, играчкама и осталом опремом потребном за ИО деце

 

токомгодин

током годин

 

IX

Дире-ктор,

ТЗН

Члано-

Ви тима

 

 

 

Унапређивање процеса пријема и уклапања нове деце из осетљивих група

 

Унапредити уписну политику

Продужити време трајања програма за децу од 3-5,5 година

Проширити понуду различитих програма и облика вор-а

Наставити са програмима промоције у ромским насељима

Обезбедити ефикасне механизме за превенцију осипања и редовног похађања предшколског програма ромске деце

Подршка васпитачима, родитељима деце са ПДП, родитељима вршњака и вршњака за долазак деце са ПДП (индивидуални и групни разговори, предавања, радионице, стручни састанци ...)

Мере за подстицај деци повратницима

 

Повећање обухвата деце из осетљивих група ППП-о

V

Током године

 

X

 

Током годин

 

Током годин

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Помоћник директора

Стр.сарадници,чланови тима

 

Сарадња са релеватним установама

Удружењима

Јачање међусекторске сарадње ( ИРК, РС, ШОСО, ЦСР,)

Учешће у раду трансдициплинарног тима у оквиру пројекта РИ

Унапређивање сарадње са ПУ из Раковице и установама пчињског и јабланичког округа

Сарадња са тимовима унутар установе

Сарадња са УР „Ринге раја“ „Тезеј“, Удружењем родитеља и наставника- партнерски за образовање

Унапређивање хоризонталне транзиције (Повезаност узрастних група унутар установе (јаслице и вртић)

Унапређивање вертикалне транзиције ( пордица – вртић, ПУ- ОШ, ПУ-ШОСО)- израда плана транзиције

Продубљивање сарадње између спољних пружиоца услуга деци са ПДП и особља вртића

По потреби

 

 

 

 

Током годин

 

IX

 

 

IV-XI

 

Директор, помоћник директора

 

Координатор

Члано-ви тима,

ТЗН

 

 

 

 

 

 

 

Израда педагошог

профила и

ИОП-а

Квалитетнија подршка васпитачима у групама са децом са ПДП ( у реализацији вор-а, изради портфолиа и мера индивидуализације, праћењу, вредновању , прилагођавању постављених циљева индивидуализације у складу са   напредовањем )

Примена АЕПС инструмента за децу укључену у РИ

Пружање помоћи и подршке васпитачима у изради педагошког профила, портфолиа

Набавка нових инструмената, материјала, литературе за праћење и бележење напредовања деце у непосредном раду са васпитачима и децом

 

Током годи-не

 

 

 

 

 

 

 

IX

Стр. Сарадници

васпитачиЧланови тима,родитељи

 

 

директор, пом.директора

 

 

 

Стручно усаврша-вање запослених за ИО

Унапређивање компетенција васпитног особља за индивидуалну сарадњу са родитељима

Размена примера добре праксе из области инклузије на активима

Стручни састанак на тему „ Израда плана транзиције “

Стручни састанци и саветодавно-инструктивни рад са дефектолозима ШОСО

Интензивнији рад са васпитним особљем у раном препознавању и детекцији деце са развојним ризицима и сметњама

Унапређивање знања и вештина васпитног особља за увођење модела РИ, примене АЕПС инструмента

Креирати збирке добре инклузивне праксе, стручних материјала, употпунити библиотеку и ЦД-теку

Акредитовани семинари на тему инклузије

 

 

Током године

III

 

XII

 

Током годин

 

Током годин

Током годин

 

 

 

 

Стр.сарадници,васпитачи

Стручни сарадници,васпитачи

 

Стр.сарадници

Примена стечених знања са семинара

 

Приказ активности из пројекта Пилотирање модела РИ

 

II

 

 

Стр.сарадници

 

 

 

Учешће у пројектима

 

Реализација програма и пројеката прописаних од стране МПС

Координисање у реализовању, праћењу и извештавању о активностима у оквиру пројеката Пилотирање модела РИ и „Све за децу- мобилизација заједнице ради подршке раном развоју ромске деце“

Реализација заједничких пројеката и програма са локалним НВО и удружењима

 

Током годин

Током годин

 

 

 

 

 

 

 

Директор, пом.директора

 

 

 

 

Стварање климе за прихватање ИО

Оснаживање васпитача за рад са децом развијањем   флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости

Пружање подршке васпитачима менторима и приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања

Обезбедити учешће деце са потребом за подршком у јавним манифестацијама у установи и ван

Презентовање различитости појединца и група у холу вртића ( панои, добродошлица)

 

II

 

 

Током годин

 

Током годин

 

Током годин

 

директор, пом.директораСтр.сараднициВаспитачи, пед.асистент

 

 

 

Сарадња са родитељима

Развијање програма подршке ромским породицама, родитељских вештина за подршку дечијем развоју, развоју здравих стилова живота

Унапређење родитељских компетенција:                           - Значај раног препознавања деце са присутним развојним ризицима и сметњама у развоју

- промовисање важности ране интервенције, стимулације развоја, учења у најранијем детињству за свеобухватни развој детета

Учешће родитеља у изради педагошког профила и портфолиа детета

Саветодавни рад са члановима породице детета

 

X

 

 

 

XI

 

 

II

 

Током годин

 

 

 

Директор, пом.директора стр.служба, васпитачи,пед.асистент

 

Информисање о инклузији

Извештавање о напредовању ИО и врстама подршке која се пружа на Савету родитеља и другим стручним и управним телима и органима установе

Самовредновање рада СТИО

Израда и усвајање годишњег извештаја о раду тима

Током

године

 

VI

VI

VI

Директор,пом.директора

оординатор тима

Помоција рада Установе

Промовисати инклузивни модел установе на свим нивоима

Промовисање различитих програма и облика вор-а

Редовно ажурирање сајта установе

Током године

 

 

Директор,координато